Home / Jobs / Health, Medical & Fitness

Report Abuse | Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A367150

அனோமலி ஸ்கேன் மையம் சென்னை (India, Other Countries)

அனோமலி ஸ்கேன் » பொதுவாக கருவின் உறுப்பு மற்றும் அவற்றின் பாகங்கள் சரியான வளர்ச்சி அடைகிறதா என்பது ஆராயப்படுகிறது. இந்த ஸ்கேன் மூலம் குழந்தையின் மூளை, முகம், முதுகெலும்பு, இதயம், வயிறு, குடல், சிறுநீரகம் மற்றும் கைகால்களுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. மேலும், அம்னோடிக் திரவத்தில் அளவு போதுமானதாக உள்ளதா என்பதும் கண்டறியப்படுகிறது.

It is ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
27 hits